POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapoznając się z tym dokumentem dowiesz się, jakimi standardami posługujemy się gromadząc, przetwarzając i wykorzystując Twoje dane osobowe w przypadku podjęcia z nami kontaktu lub aplikowania na wybrane stanowisko pracy przez.

Aktualizacja
W związku z rozwojem naszego serwisu, a także nowymi rozwiązaniami prawnymi zastrzegamy sobie prawo do zmiany przedmiotowej Polityki Prywatności poprzez wprowadzenie aktualizacji na naszej stronie internetowej.

Administrator danych osobowych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ALGAS Ciepał Helena, Szatan Barbara sp. j. z siedzibą w Sosnowcu, posiadająca KRS: 0000064560 (dalej: „Spółka”), jest administratorem Twoich danych osobowych.

Dane osobowe
Gromadzimy tylko niezbędne informacje o użytkownikach, które pozwolą nam zaoferować nasze produkty, prowadzić korespondencję, podejmować czynności zmierzające do zawarcia umów i prawidłowo je realizować, odpowiadać na pytania użytkowników oraz prowadzić proces rekrutacji. Informacje te gromadzone jedynie za Twoją zgodą i aprobatą.
W szczególności Spółka gromadzi dane użytkowników strony internetowej, kandydatów, klientów, dostawców oraz kontrahentów.

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane, nie kwalifikowane jako dane osobowe: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, które dostarczają nam jedynie dane statystyczne o ruchu użytkowników.

Dane zbierane w przypadku kontaktu osobistego
Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailem lub za pomocą strony internetowej ponownie poprosimy o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzamy:
1) w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na naszej stronie,
2) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy,
3) gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
4) gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub podmiot trzeci.
Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.
Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.
Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do analizy intensywności odwiedzin na naszej stronie internetowej.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Dane zbierane w związku z rekrutacją na dane stanowisko będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Wykorzystywanie danych osobowych
Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb wykonania zawartych umów, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Okres przechowywania danych
Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub celem ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane na potrzeby odpowiedzi na zadane pytanie, aktualnie prowadzonych rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych będą przechowywane nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia ich przekazania. Dane osobowe będą również przetwarzane przez okres realizacji zawartych umów.

Przekazywanie danych osobowych
Spółka nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Kontakt ze strony Spółki
Jeśli wyraziłeś chęć kontaktu z nami i skierowałeś do nas wiadomość wykorzystamy Twój adres e-mail, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
Jeżeli zgłosiłeś się w ramach rekrutacji na dane stanowisko wykorzystamy Twój adres e-mail oraz numer telefonu, aby podjąć z Tobą kontakt w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia Twojej kandydatury.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obrona roszczeń prawnych
Na podstawie art. 9(2)(f) RODO Spółka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
Powyższe może również wystąpić, w sytuacji konieczności zasięgnięcia porady prawnej w związku z postepowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: rodo@algas.pl.

Pliki Cookies
Cookies to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera. Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe zapisane przez serwer Spółki na dysku Twojego komputera. Pliki te umożliwiają naszemu serwerowi odczytanie informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych.
Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Dane te dotyczą jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób aby uniemożliwić przechowywanie plików Cookies na dysku komputera. Zmiana ta może spowodować utrudniony dostęp do niektórych treści naszego serwisu.
Stosowanie LOGO
Wszystkie nazwy, logo i znaki towarowe umieszczane na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji lub praw, których właścicielem jest Spółka.
Nazwy, logo i znaki towarowe firm trzecich, są wykorzystane na niniejszej stronie jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

Kontakt
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować przy mocy adresu e-mail: rodo@algas.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ALGAS Ciepał Helena, Szatan Barbara sp. j. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Broniewskiego Władysława 40, 41-215 Sosnowiec.